Các hoạt động dầu dừa Phương Huỳnh

25/08/2017

Hình ảnh các sản phẩm dầu dừa Phương Huỳnh tại Hội Chợ Thương Mại năm 2017 tại Trà VInh

 

Thành tích đạt được

27/11/2016

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 

Quy định an toàn thực phẩm

Người đăng: Dầu Dừa Phương Huỳnh